ข้อปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดตลอดการแข่งขัน

 1. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันลงทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 แล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินงาน และนักศึกษาพี่เลี้ยง
 2. ในระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้แทนศูนย์ และครูสังเกตการณ์
 3. ไม่อนุญาตผู้เข้าร่วมแข่งขันนำอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือเข้าร่วมในการแข่งขัน ในกรณีที่นำมาต้องฝากไว้กับกรรมการดำเนินงานในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากพบว่าในระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังคงมีอุปกรณ์การสื่อสารอยู่ ผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทุกคน
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในกำหนดการ
 5. การดำเนินการสอบภาคทฤษฎี ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำอุปกรณ์ใด ๆ เข้าและออกจากห้องสอบ (ในห้องสอบจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว)
 6. การดำเนินการสอบภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมเสื้อกาวน์และแว่นตากันสารเคมีเพื่อนำมาใช้ระหว่างการสอบ
 7. ระหว่างดำเนินการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่พูดคุยซักถามกันระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันกันเอง และจะต้องไม่ทำการใดๆที่รบกวนผู้อื่น หากมีปัญหาหรือต้องการข้อแนะนำให้สอบถามจากอาจารย์ผู้คุมสอบ
 8. ในระหว่างการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความจำเป็นที่จะต้องออกจากห้องสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้คุมสอบก่อน และระหว่างที่อยู่นอกห้องสอบจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนักศึกษาพี่เลี้ยงตลอดเวลา
 9. ในการสอบภาคทฤษฎีจะมีอาหารว่างและเครื่องดื่มวางอยู่บนโต๊ะสอบ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถรับประทานได้ในระหว่างดำเนินการสอบ ส่วนการสอบภาคปฏิบัติจะมีอาหารว่างอยู่บริเวณหน้าห้องสอบ ตั้งแต่เวลา 10.30-13.00 น. โดยเวลาของการดำเนินการสอบจะรวมช่วงเวลาที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มด้วย ทั้งนี้การรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
 10. ในการสอบผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อสอบ และดำเนินการสอบในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้วางข้อสอบและอุปกรณ์อื่นๆบนโต๊ะสอบ (ไม่มีการชี้แจงหรือประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบในห้องสอบ มีเพียงการประกาศแจ้งเวลาที่ดำเนินการสอบไปแล้วครึ่งเวลาของการสอบ และก่อนหมดเวลา 15 นาทีเท่านั้น)
 11. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องดำเนินการสอบอย่างสุจริต หากพบว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันทุจริตในการสอบ หรือส่อเจตนาว่าทุจริต ผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้นจะหมดสิทธิ์ในการสอบทันที
 12. หากอาจารย์คุมสอบ และนักศึกษาพี่เลี้ยงพบว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเซ็นชื่อยอมรับการกระทำผิดใน "ใบรายงานทุจริตการสอบ" เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป
 13. ค่าเดินทางสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 สามารถเบิกจ่ายในอัตราการเดินทางโดยรถไฟ หรือรถโดยสารปรับอากาศ ค่าเดินทางที่เกินจากอัตรานี้นักเรียนต้องรับผิดชอบเอง

การเตรียมตัวของนักเรียน

 1. นักเรียนทุกคนจะต้องเดินทางมาร่วมแข่งขัน จะเข้าพักที่หอพักนักศึกษาเป็นเวลา 5 คืน ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และคืนห้องพักในช่วงเช้าวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555
 2. นักเรียนต้องนำเสื้อกาวน์ แว่นตากันสารเคมี มาเองสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ
 3. เนื่องจากห้องสอบทฤษฎีเป็นห้องปรับอากาศ นักเรียนควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
 4. นักเรียนต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และยารักษาโรคประจำตัว เป็นต้น
 5. นักเรียนไม่ควรนำของมีค่าใด ๆ ติดตัวมา หากทรัพย์สินมีการสูญหาย ทางคณะดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
 6. ในกรณีที่มีข้อจำกัดของอาหาร ให้แจ้งคณะดำเนินงานในใบสมัคร
 7. นักเรียนจะต้องสวมชุดนักเรียนเท่านั้น (ห้ามสวมชุดพละ) ในวันสอบภาคทฤษฎี วันสอบภาคปฏิบัติ พิธีเปิดและพิธีปิด
 8. ให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมสำหรับทุกวัน

คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ผู้แทนศูนย์

 1. แต่ละศูนย์จะได้รับข้อสอบตัวอย่างทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ http://tcho2012.kmutt.ac.th
 2. แจ้งให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้ละเอียดก่อนลงมือทำข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 3. ในการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถ้ามีการคำนวณ หรือ ชั่ง ตวง วัด ต้องคำนึงถึงเลขนัยสำคัญ
 4. ในการสอบภาคทฤษฎี คณะกรรมการดำเนินงาน จะจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องคิดเลขไว้ให้เรียบร้อย ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าทิ้ง ห้ามลบด้วยหมึกลบคำผิด และต้องใช้เครื่องคิดเลขที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 5. ในการสอบภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนนำเสื้อกาวน์ และแว่นตากันสารเคมี มาเอง ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ จะจัดเตรียมให้ โดยนักเรียนควรทราบวิธีการใช้อุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ
 6. ฝ่ายวิชาการจะจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์ฯ ก่อนการสอบ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ
 7. ฝ่ายวิชาการจะจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์ฯ หลังการสอบ เพื่อพิจารณาผลการตรวจให้คะแนน
 8. อาจารย์ผู้แทนศูนย์ที่เดินทางโดยเครื่องบินการเบิกจ่ายต้องมีใบเสร็จรับเงินพร้อม boarding pass หรือเดินทางโดยรถไฟ/รถประจำทาง การเบิกจ่ายต้องมีกากตั๋ว หรือตั๋ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิก
 9. อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ที่เช่ารถตู้มาเอง สามารถเบิกค่าเช่ารถรวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน โดยนำใบเสร็จรับเงินจากบริษัทเช่ารถที่ระบุว่า "ค่าเช่ารถจาก....... ถึง......... (ไป-กลับ) เป็นจำนวนเงิน..........บาท" (ต้องรวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) และในกรณีที่นำรถมาเอง สามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคิดตามระยะทาง

การเตรียมตัวของอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์

 1. อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์จะต้องเดินทางมาร่วมแข่งขัน จะเข้าพักที่ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เป็นเวลา 5 คืน ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และคืนห้องพัก ภายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ก่อนเวลา 12.00 น.
 2. ให้อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์นำธงประจำศูนย์มาเข้าร่วมในพิธีเปิด
 3. อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ส่วนตัวมาด้วยเพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลคะแนนสอบ
 4. ในกรณีที่มีข้อจำกัดของอาหาร ให้แจ้งคณะดำเนินงานในใบสมัคร

การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ให้ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://tcho2012.kmutt.ac.th/application.php
 2. ให้แต่ละศูนย์ส่งรายชื่อ (ชื่อ-นามสกุล), อายุ, เลขที่บัตรประชาชน โดยกรอกแบบฟอร์มส่งมาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินงานจะทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันพฤหัสที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2555
 3. ให้แจ้งกำหนดการเดินทางของอาจารย์ผู้แทนศูนย์ฯ ครูสังเกตการณ์ และนักเรียน ในใบสมัครให้ชัดเจน ทางคณะกรรมการดำเนินงานมีบริการจัดรถรับ-ส่ง
       

ข้อปฏิบัติ