การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 น.

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการ

schedule icon

กำหนดการ
พิธีเปิดและปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8/2555, กำหนดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 สำหรับนักเรียน, อาจารย์ผู้แทนศูนย์ และครูสังเกตการณ์

รายละเอียด

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

application icon

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สำหรับนักเรียน (ให้นักเรียนนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวสอบและบัตรที่นั่งสอบมายื่นในวันลงทะเบียนด้วย) และอาจารย์ผู้ควบคุม และครูสังเกตการณ์

กรอกข้อมูลใบสมัคร

ข้อปฏิบัติ

procedure icon

สำหรับนักเรียนและอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์
ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวสำหรับนักเรียน, คำชี้แจง, การเตรียมตัวของอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ และการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัล

ประกาศ !!!

ค่าเดินทางสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 สามารถเบิกจ่ายในอัตราการเดินทางโดยรถไฟ หรือรถโดยสารปรับอากาศ ค่าเดินทางที่เกินจากอัตรานี้นักเรียนต้องรับผิดชอบเอง

แจ้งเตือน !!!

ข้อสอบในการสอบแข่งขัน เฉพาะสาขาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีจะออกเป็นภาษาอังกฤษดาว์นโหลด !!! โจทย์ตัวอย่างและเฉลย

โจทย์ตัวอย่างการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8
เฉลยโจทย์ตัวอย่างการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8
       

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

tqe ptt

dow toc

buranasuksa alumni

winai